ทันตแพทย์ เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ออสเตรเลีย
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับรองและความสำเร็จ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งออสเตรเลีย
 • อดีตอาจารย์ศูนย์สุขภาพช่องปากของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (OHCWA) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย
 • สมาชิกของสมาคมทันตกรรมออสเตรเลีย (ADA)
 • สมาชิกของสมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งออสเตรเลีย (ASO)
 • สมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพแห่งออสเตรเลีย (AHPRA)
 • ใบรับรองจัดฟันแบบ Align Technology, Inc.

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
braces dentist bangkok
braces dentists in thailand
dentists for braces
Australian board orthodontist
braces dentist

ได้การรับรองจากสมาคมด้านการจัดฟันจากประเทศออสเตเรีย

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

thailand braces dentists
american board orthodontist
american braces dentist
chiang mai dentist

ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตกรรมด้านจัดฟันจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกา

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับรองและความสำเร็จ

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรม Case Western Reserve University, USA
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Case Case Reserve Reserve, USA
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะทันตกรรมจัดฟันสาขาอเมริกัน
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟัน Craniofacial, Rainbow Baby และโรงพยาบาลเด็ก
 • สหรัฐอเมริกา
 • ใบรับรอง จัดฟันแบบ Align Technology, Inc.

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย

ทันตแพทย์ ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSC.,

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยเซียงกัง , ไต้หวัน
 • คณะทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

การรับรองและความสำเร็จ

 • ใบรับรอง จัดฟันแบบ Align Technology, Inc.

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • จีน (แมนดาริน)
bangkok braces dentists
thailand braces dentist
thai braces dental school
dentist align certificate

ทันตแพทย์ สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSC.,

DSD cosmetic dentist
thailand prosthodontists
dentists in thailand
Straumann implant crowns
bangkok dentists
American academy of cosmetic dentistry
Digital smile design

วุฒิการศึกษา

 • ท.บ. , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ป. โท, ทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมประดิษฐ์, Georgia Regent University, USA
 • ประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จด้านความงามและทันตกรรมรากเทียมมหาวิทยาลัย Georgia Regent ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นักทันตกรรมประดิษฐ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย Georgia Regent
 • คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะรับรองโดย American Academy of Dentistry (AACD)
 • สมาชิกของสมาคมรากฟันเทียมระดับนานาชาติ

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย

ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมด้านความงามและผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์ของอเมริกา

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟันกับหมอจัดฟันเฉพาะทาง

ค้นหาวิธีการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน หรือทันตกรรมเพื่อความงามโดยทันตแพทย์จัดฟันชั้นนำของประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมความงามกับเราเราได้ที่นี่ โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH